Albania

Kuti shahu

Kutia e shahut e ekspozuar në Dhomën e Ndenjjes së muzeut ka shërbyer si objekt kamuflazhi i për të fshehur mikrofonat, çimkat. Objekti është prej druri dhe është prodhuar në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Përsa i përket gjendjes teknike objekti paraqitet në rregull.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Chess box

The chess box on display in the museum Living Room has served as a camouflage object to hide the microphones, the bugs. The building is made of wood and was produced in the Socialist People’s Republic of Albania. Regarding its technical condition, the building presents no faults.

 

 

2020-12-16T23:15:19+00:00