Modeli Transparencës

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR


 1. HYRJE


Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur
programi i transparencës për Muzeun Kombëtar “Gjethi”.

Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.
119/2014 “Për të drejtën e informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje
Muzeu Kombëtar “Gjethi” ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën
garancinë e LDI-së. Muzeun Kombëtar “Gjethi”do të përditësojë herë pas here Programin e
Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Muzeun Kombëtar “Gjethi”, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare
muzeugjethi.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, ka një afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike, si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron
menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Muzeun Kombëtar “Gjethi” është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 1. PARIME TË PËRGJITHSHME


Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së Muzeut Kombëtar “Gjethi” janë:
1. “E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e
aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.

 1. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: Muzeu Kombëtar “Gjethi” ushtron
  funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet
  në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 2. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme
  veprimtarinë e Muzeut Kombëtar “Gjethi” dhe përkatësisht: Ligji nr 9386, datë
  04.05.2005, “Për Muzetë”; ligji nr.9048, datë 07.04.2003 I ndryshuar, “Për Trashëgiminë
  Kulturore”.
 3. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 4. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e
  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
  6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës
  është bërë miratimi i tij.
 5. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
  – i plotë;
  – i saktë;
  – i përditësuar;
  – i thjeshtë në konsultim;
  – i kuptueshëm;
  – lehtësisht i aksesueshëm;
  – i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË


Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit
nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Muzeu Kombëtar “Gjethi” vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit muzeugjethi.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

– Strukturën organizative të autoritetit publik;

– Tekstet e plota të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të
sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

– Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën
postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

– Të dhëna për vendodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

– Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për
deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

– Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

– Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet
e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

– Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

– Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të
dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

– Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura përmes së cilës personat e interesuar mund të
paraqesinmendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

– AP-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të
plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për
metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

– Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta,bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP-ja. Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË MUZEUT KOMBËTAR “GJETHI”

 

Kategoritë e
informacionit publik pa
kërkesë
Baza
Ligjore
Dokumenti / Përmbajtja Afati kohor
për
publikim
Mënyra e
publikimit
Struktura
përgjegjëse
Përshkrimi i
strukturës
organizative,
funksioneve
dhe detyrave
të autoritetit
publik.
Urdhër i Kryministrit me Nr.42, datë 7.4.2017 “Për miratimin e organikës së Muzeut Kombëtar ” Gjethi”

 

Neni7/1/a/ d

Organika e muzeut
(Drejtori i institucionit, dy specialistë dhe 2 teknikë të mesëm)
Struktura e pagave
Pas botimit
në Fletoren
Zyrtare
Në faqen
zyrtare në
menunë
Programi i
Transparenc
ës
Koordinatori
Akte
ndërkombëtare
e ligje; akte
nën ligjore;
dokument
politikash;
dokument
tjetër.
Neni 7/1/b Rregullorja
e brendshme

e muzeut

 

Menjëherë pas hyrjes në fuqi të aktit Në menunë përkatëse në faqen zyrtare të internetit Muzeu Kombëtar “Gjethi”dhe
institucione të tjera
Informacion
për
procedurat që duhen ndjekur
për të bërë një kërkesë për informim,
Adresën
postare dhe
elektronike
për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe
procedurat e
ankimit të
vendimit
përkatës.
Ligji
nr.119/2014
Neni
7/1/c/g
Format kërkese
Format ankese
Shpjeguese
Adresë postare: Rruga “Deshmorët e 4 Shkurtit”, Tirana 1000

Adresë e-mail:
ira.kruja@muzeugjethi.gov.al

Pas
miratimit të
Programit të
Transparec
ës
Menjëherë
në rast
ndryshimes
h
Në faqen
zyrtare në
menunë
Programi i
Transparenc
ës
Koordinatori
Të dhëna për
vendndodhjen
e zyrave të
autoritetit
publik, orarin
e punës,
emrin dhe
kontaktet e
koordinatorit
për të drejtën
e informimit.
Rregullorja
e
brendshme
Neni7/1/ç
Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tirana 1000
Oraret e administratës:

E Hënë-E Premte
09:00-17:00

Për shërbimin e vizitorëve:
E Martë- E Shtunë
10:00-17:00

E djelë

09:00-14:00

 

Menjëherë Në faqen
zyrtare të
Muzeut
Kombëtar

“Gjethi”
në Facebook

Muzeu
Kombëtar

“Gjethi”

Përshkrim i
procedurave
të zgjedhjes,
kompetencav
e të
funksionarëve
të lartë dhe
procedura e
ndjekjes për
marrjen e
vendimeve.
Parashikimet ligjore në
nenin 30, 31, 31/1 33,34,35
dhe 36 të Ligjit nr.9887,
datë 10.03.2008/ i
ndryshuar.
Menjëherë
pas botimit
në fl
/zyrtare.
 

Mekanizmat
monitorues;
Raporte
auditi;
Dokumentet
me tregues
performance;

Neni7/1/dh Drejtoria e Auditit në
Ministrinë e Kulturës
 

Buxheti

Ligji nr.9936, datë 26.06.2008 ‘‘Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë’’ Buxheti per vitin 2017 3.744.318 lekë

 

Online me
Degën e
Thesarit
Titullari

Financa

 

Informacion për procedurat e prokurimit

 

Neni 7/1/ë Regjistri i realizimeve të prokurimeve
 

 

Shërbimet e autoritetit për publikun

Neni 7/1/f Regjistri i njoftimeve Përditësohet periodikisht Koordinatori
 

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj p/akt ligjor dhe nënligjor

p/strategji

Projekt/akte Në faqen zyrtare të muzeut Drejtuesi

Specialistët

 

Mbajtja e dokumentacionit nga Muzeu Kombëtar “Gjethi”

Neni 7/1/i Tabelë Pas miratimit të programit të transaprencës Me kufizime të identitetit të ankuesit Koordinatori
 

Informacione që kërkohen shpesh

Neni 7/1/k Formulari i njoftimit

Formulari i transferimit ndërkombëtar

 

Vendime

 

Rekomandime

 

Urdhra

 

 

 

 

Vende vakante

Pas miratimit nga titullari

 

 

 

 

Pas çdo krijimi të vendi vakant

Përditësohet vazhdimisht Titullari

Specialistët

 

Informacione të tjera të dobishme

Neni 7/1/l

 

V.PUBLIKIMI
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Muzeu Kombëtar“Gjethi”vendos në
dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit muzeugjethi.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i
Transparencës”.


VI.MONITORIMI
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron
zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e
autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së
informimit.
Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e
programeve institucionale të transparencës.

 

 

2018-02-15T09:54:22+00:00