Albania

Marrës me valë të mesme “Rinia A-1”

Kjo aparaturë marrëse e sinjalit audio e modelit Rinia A-1 shërbente për të marrë dhe dëgjuar frekuencat e sinjaleve të lëshuara nga mikrofoni i vendosur në objektet përgjuese. Marrësi me valë të mesme përdorej nga oficerët e Sigurimit të Shtetit  me qëllim përgjimin e personave të dyshuar për aktvitete që konsideroheshin të dyshimta nga pushteti. Pajisja marrëse e përbërë nga hekuri, xhami dhe plastika punonte me bateri 4 x 1,5 volt dhe arrinte të merrte sinjalin nga një distancë 100-500 metra. Marrësi me valë të mesme është i ekspozuar në dhomën e teknikës operative numër 7 të muzeut “Shtëpia me Gjethe”.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Medium wave receiver “Youth A-1”

This Youth A-1 audio signal receiver was used to receive and hear the frequencies of the signals emitted by the microphone located on the eavesdropping objects. The medium-wave receiver was used by State Security officers to eavesdrop on suspects for activities considered suspicious by the authorities. The receiving device consisting of iron, glass and plastic worked with 4 x 1.5 volt batteries and managed to receive the signal from a distance of 100-500 meters. The medium wave receiver is exhibited in the operating room number 7 of the “House with Leaves” museum.

2020-12-13T14:06:49+00:00