Albania

Instrument mjekoligjor VSC-1

Ky instrument mjeko-ligjor i markës Fosters and Freeman LTD, modeli VSC-1 është prodhuar në qytetin Grays Essex, në Angli gjatë viteve 70-80. Kjo pajisje përdorej për të analizuar dokumente të ndryshme përmes rrezeve ultraviolet dhe infra të kuqe, duke i krahasuar me njëri tjetrin për të dalluar ndryshime që mund të ishin bërë mbi to. Gjatë periudhës së komunizmit është përdorur nga punonjësit e teknikës operative, në laboratorin e “Shtëpisë me Gjethe” ku tashmë ky objekt është i ekspozuar për vizitorët.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Forensic instrument VSC-1

This forensic instrument of the brand Fosters and Freeman LTD, model VSC-1 was produced in Grays Essex, England during the years 70-80. This device was used to analyze various documents through ultraviolet and infrared rays, comparing them with each other to distinguish changes that might have been made on them. During the communist period it was used by the operative technicians in the laboratory of the “House of Leaves” where this object is already exposed to visitors.

 

 

2020-12-16T23:08:49+00:00