Albania

Instrument shpimi metalesh

Instrumenti i shpimit i prodhuar në Republikën Popullore të Kinës është përdorur nga punonjësit e teknikës operative me qëllim hapjen e objekteve të forta, ku më së shumti përdorej për hapjen e kasafortave. Ky objekt pune i përbërë prej dy shufrash hekuri me dimensione të gjata e të holla gjendet i vendosur brënda një kutie me material të drunjtë ngjyrë bezhë. Objekti është i ekspozuar, së bashku me mjete të tjera pune, në dhomën numër 9 të Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Metal drilling tool

The drilling tool manufactured in the People’s Republic of China has been used by operative technicians to open strong facilities, where it was mostly used to open s coffers. This work object consisting of two iron rods with long and thin dimensions is located inside a box with beige wood material. The object is exhibited, together with other working tools, in room number 9 of the National Museum of Eavesdropping “House of Leaves”.

 

 

2020-12-16T23:04:14+00:00