Albania

Fotografitë e shkëputura nga albumi

Këto fotografi janë marrë nga një album i krijuar për të udhëzuar punonjësit e kësaj shtëpie se si t’i vendosnin çimkat.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Photos detached from the album

These photos were taken from an album created to instruct the employees of this house on how to place the bugs.

 

 

2020-12-16T23:16:35+00:00