Njoftim për vend të lirë pune “Specialist” i ngarkuar me Financën

Njoftim për vend të lirë pune “Specialist” i ngarkuar me Financën

Sot, më datë 02.09.2020, në mbështetje të dispozitave të Ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.434, datë 26.06.2019 “Për Funksionimin, Organizimin dhe Mënyrën e Zhvillimit të Veprimtarisë së Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, në Urdhrin e Kryeministrit Nr.147, datë 30.10.2019 “Për miratimin e Organikës së Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe” në Statutin dhe Rregulloren e Brendshme të Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, si edhe në të gjithë legjislacionin shqiptar në fuqi, Muzeu Kombëtar i Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe” shpall procedurat e konkurimit:

 

1 (një) vend vakant, pozicioni: Specialist i ngarkuar me financën.   

 

–          Data e fillimit të njoftimit:       02.09.2020

–          Data e mbarimit të njoftimit:  17.09.2020

–          Data e fundit e aplikimit:         17.09.2020

 

Përshkrimi përgjithësues i pozicionit të mësipërm është:

– Trajtimi në kohë dhe në mënyrë profesionale, i çështjeve, problematikave, si dhe zbatimi i rregullave të menaxhimit financiar;

– Asiston nëpunësin autorizues dhe atë zbatues në përmbushjen e funksionit të përdorimit efikas të fondeve buxhetore, administrimin dhe ruajtjen e vlerave materiale dhe monetare .

 – Merret me menaxhimin financiar; hartimin dhe zbatimin e buxhetit vjetor; hartimin e pasqyrave financiare; burimet njerëzore; realizimin e procedurave të prokurimeve.

 

1.1 KUSHTET DHE KRITERET E VEÇANTA

1.1.1        Kandidati për Specialist i ngarkuar me financën duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme si vijon:

–      Të jetë shtetas shqiptar;

–       Të jetë i aftë për të vepruar ( të ketë zotësi të plotë për të vepruar);

–      Të zotërojë gjuhën shqipe të folur dhe të shkruar;

–      Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

–      Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

–      Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje;

–      Të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas Kodit të Punës;

 

1.1.2        Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

-Të zotërojë një diplomë Master Shkencor në “Ekonomik”, “Financë” ose “Kontabilitet”; edhe Diploma “Bachelor” preferohet në të njëjtën fushë.

– Të ketë përvojë pune në profesion të paktën 5 vjet. Përvoja në institucionet e fushës së kulturës përbën prioritet

– Të jetë i gatshëm të punojë në orare të ndryshme, edhe në fundjavë gjatë sezonit turistik, në varësi të orarit të muzeut.

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. a)      Kërkesë për aplikim;
 2. b)      Curriculum Vitae (Jetëshkrim);
 3. c)      Fotokopje e Kartës së Identitetit;
 4. e)      Fotokopje e diplomës së shkollës dhe lista e notave e noterizuar;
 5. f)       Çertifikata kualifikimi të ndryshme (në rast se ka);
 6. g)      Fotokopje e librezës së punës;
 7. h)      Motivacioni i largimit nga puna e fundit (në se është i punësuar ose ka qenë i punësuar);
 8. i)        Raport mjeko-ligjor;
 9. j)        Vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore;
 10. k)      2 (dy) fotografi.

 

–          Afati i dorëzimit data e fundit e aplikimit  17.09.2020.

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo pranë protokollit të Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe” brenda datës  17.09.2020.

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 1. Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

 1. Kandidatët do të vlerësohen nëpërmjet  intervistimit me gojë në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me punën;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni do të shpallet në faqen zyrtare të internetit të institucionit.

 

 

 

 

 

2020-09-13T09:02:14+00:00